Begaafdheidsprofiel & Talentontwikkeling
______________________________________________________

Schooljaar 2016-2017 zijn wij gevisiteerd door de vereniging BPS (begaafdheidsprofielscholen) en hebben na de visitatie het BPS lidmaatschap verkregen.
 

Hoogbegaafdheid is een herkend en erkend kenmerk van leerlingen. De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Per 1 juni 2018 zijn er 44 scholen uit het voortgezet onderwijs en 26 scholen uit het primair onderwijs aangesloten.Wij willen in alle facetten voldoen aan de gedragscode van de BPS:
  •  De school heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
  •  De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
  •  De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
  •  De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
  •  De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
  •  De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
  •  De school is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

Jaarlijks wordt in de HB leerlingbespreking door de leerkracht, samen met de IB en HB specialist de voortgang besproken van de raketkanjers. Tevens wordt er gesproken over thema's als compacten en verrijken in de groep en signalering van nieuwe leerlingen met een onderwijsbehoefte op begaafd niveau. Tot op heden vinden deze besprekingen plaats in februari/maat.
Eventuele acties die hieruit voortkomen, worden door de leerkracht en specialist opgepakt en worden genoteerd in het leerling dossier in Esis.

Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de begaafheidsspecialisten van de school Janthe Kugel en Berber v/d Kooi. U kunt telefonisch contact opnemen via: 050 3210433 of mailen:
 j.kugel@o2g2.nl of b.vander.kooi@o2g2.nl


 
In het schooljaar 2012-2013 heeft er een praktijkonderzoek plaatsgevonden naar begaafdheid& talentontwikkeling op de Haydnschool. Met behulp van de conclusies van dit onderzoek is een schoolspecifiek voorstel tot innovatie van het onderwijs ontwikkeld, het oplossingsgericht samenwerkingsplan (OSWP).
 
In het schooljaar 2013-2014 heeft een pilot plaats gevonden met de ouders en leerlingen die met behulp van het instrument DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) gediagnosticeerd zijn met een onderwijsbehoefte op de tweede leerlijn.
 
Met ouders, leerkracht en leerling en met ondersteuning van een tutor/kindercoach, wordt een samenwerkingsplan opgesteld met concrete doelen. Vervolgens worden deze doelen regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.
 
De leerkrachten in de pilot vormden samen met de studentonderzoeker van de NHL (tevens tutor/kindercoach en locatieleider) een netwerk dat regelmatig bij elkaar kwam om ervaringen uit te wisselen en het plan te evalueren op schoolniveau.
 
Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 is er een aanbeveling geformuleerd voor de school, op basis van de resultaten uit het actieonderzoek dat parallel liep aan de pilot “Oplossingsgericht Samenwerken”.

De school zal vanaf schooljaar 2014-2015 het OSWP gefaseerd invoeren. Voor de leerkrachten, ouders en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw is er wekelijks ondersteuning van de begaafdheidsspecialist. Dit geldt ook voor de DHH leerlingen in de hogere groepen. Vanaf medio groep 4 wordt het werken met de Raketkanjermap en Acadin gefaseerd ingevoerd.


Schooljaar 2015-2016 werden de raketkanjers (leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of onderwijsbehoefte op begaafd niveau) op donderdag begeleid door Janthe Kugel. Zij is tevens leerkracht van groep 3. Voor specifieke informatie over de inhoud van deze lessen kunt u bij haar terecht.


Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de raketkanjers (leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of onderwijsbehoefte op begaafd niveau) op donderdag begeleid door Berber van der Kooi. Zij is tevens IB'er op de Haydnschool. Voor specifieke informatie over de inhoud van deze lessen kunt u bij haar terecht. Zie de website voor meer informatie: http://www.acadin.nl/