Begaafdheidsprofiel & Talentontwikkeling
______________________________________________________

Al meerdere jaren is de Haydnschool bezig om te ontwikkelen naar een begaafdheidsprofiel school (www.begaafdheidsprofielscholen.nl). Komend schooljaar zullen wij gevisiteerd worden door de vereniging en hopen wij ons aspirant lidmaatschap om te zetten in een volwaardig lidmaatschap. Wij willen in alle facetten voldoen aan de gedragscode van de BPS:
  •  De school heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
  •  De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
  •  De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
  •  De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
  •  De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
  •  De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
  •  De school is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

Jaarlijks wordt in de HB leerlingbespreking door de leerkracht, samen met de IB en HB specialist de voortgang besproken van de raketkanjers. Tevens wordt er gesproken over thema's als compacten en verrijken in de groep en signalering van nieuwe leerlingen met een onderwijsbehoefte op begaafd niveau. Tot op heden vinden deze besprekingen plaats in februari/maat.
Eventuele acties die hieruit voortkomen, worden door de leerkracht en specialist opgepakt en worden genoteerd in het leerling dossier in Esis.

Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de begaafheidsspecialisten van de school Janthe Kugel en Berber v/d Kooi. U kunt telefonisch contact opnemen via: 050 3210433 of mailen:
 j.kugel@o2g2.nl of b.vander.kooi@o2g2.nl


 
ABC van het diagnostisch gesprek

De A is van advies, dat volgt op het gesprek
De B is van begeleiden op de juiste plek
De C is van communicatie, die is open en transparant
De D is van duidelijk, dat verwachten we van ieders kant
De E is van evenwichtig, ieders mening telt
De F is van focus, dit wordt in het verslag vermeld
De G is van gelijkwaardig, je praat met elkaar
De H is van handelen, dat maken we waar
De I is van inzet, van elke partij
De J is van jullie, jij, ik en wij
De K is van kind, centraal in het gesprek
De L is van leren, ieder op zijn plek
De M staat voor maatwerk, wat u hier nu ziet
De N staat voor nooit, dat zeggen we niet
De O is van ouders, zij weten zoveel
De P is van pupil, opvoeding is reëel
De Q is van quiz, de opvoeding als meerkeuzevraag
De R is van raden, maar dat is te vaag
De S is van stimuleren, dat vinden wij top
De T is van twijfel, dat roept de quizvraag weer op
De U is van uitdaging, die we samen aangaan
De V is van vragen stellen, de juiste richting inslaan
De W is van werken, samen met ouders en kind
De X is van xfactor die alle partijen verbind
De Y is van ijzersterk, het plan dat er staat
De Z is van zingeving die door dit alles ontstaat


Manon Prevoo & medestudenten opleiding begaafdheidsspecialist SE/ZOO
 
In het schooljaar 2012-2013 heeft er een praktijkonderzoek plaatsgevonden naar begaafdheid& talentontwikkeling op de Haydnschool. Met behulp van de conclusies van dit onderzoek is een schoolspecifiek voorstel tot innovatie van het onderwijs ontwikkeld, het oplossingsgericht samenwerkingsplan (OSWP).
 
In het schooljaar 2013-2014 heeft een pilot plaats gevonden met de ouders en leerlingen die met behulp van het instrument DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) gediagnosticeerd zijn met een onderwijsbehoefte op de tweede leerlijn.
 
Met ouders, leerkracht en leerling en met ondersteuning van een tutor/kindercoach, wordt een samenwerkingsplan opgesteld met concrete doelen. Vervolgens worden deze doelen regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.
 
De leerkrachten in de pilot vormden samen met de studentonderzoeker van de NHL (tevens tutor/kindercoach en locatieleider) een netwerk dat regelmatig bij elkaar kwam om ervaringen uit te wisselen en het plan te evalueren op schoolniveau.
 
Om het totale proces te begeleiden op school en beleidsniveau is er een StuurTeam samengesteld waarin student-begaafdheidsspecialist, directeur en intern begeleider zitting hebben. Dit StuurTeam komt regelmatig bij elkaar om acties te evalueren en eventueel te vertalen naar beleid.
 
Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 is er een aanbeveling geformuleerd voor de school, op basis van de resultaten uit het actieonderzoek dat parallel liep aan de pilot “Oplossingsgericht Samenwerken”.

De school zal vanaf schooljaar 2014-2015 het OSWP gefaseerd invoeren. Voor de leerkrachten, ouders en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw is er wekelijks ondersteuning van de begaafdheidsspecialist. Dit geldt ook voor de DHH leerlingen in de hogere groepen. Vanaf medio groep 4 wordt het werken met de Raketkanjermap en Acadin gefaseerd ingevoerd.


Schooljaar 2015-2016 werden de raketkanjers (leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of onderwijsbehoefte op begaafd niveau) op donderdag begeleid door Janthe Kugel. Zij is tevens leerkracht van groep 3. Voor specifieke informatie over de inhoud van deze lessen kunt u bij haar terecht.


Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de raketkanjers (leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of onderwijsbehoefte op begaafd niveau) op donderdag begeleid door Berber van der Kooi. Zij is tevens IB'er op de Haydnschool. Voor specifieke informatie over de inhoud van deze lessen kunt u bij haar terecht. Zie de website voor meer informatie: http://www.acadin.nl/

Zie de Prezi voor ouders met meer informatie: http://prezi.com/cxlpsjsfdhch/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Zie de Prezi gebruikt tijdens de conferentie Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen:
http://prezi.com/jew0grxdi7gb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share