MR

De Medezeggenschapsraad (MR)
 
De belangrijkste taak van de MR is om de directie van de school, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidszaken die de school betreffen.

Voorbeelden hiervan zijn : onderwijskundig -, financieel – en personeelsbeleid, (verkeers)veiligheid, communicatie en huisvesting. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd over welke beleidsstukken de MR advies of instemmingsrecht heeft.

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken. Er hebben vijf ouders en vijf leerkrachten zitting in de MR. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 4 jaar en daarna volgen weer verkiezingen.

De MR vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen van de vergadering worden meegestuurd met de Haydninfo en staan op de website.
 
De medezeggenschapsraad van de Joseph Haydn school bestaat uit de volgende personen :

 
Voorzitter Frederike Jörg
Vicevoorzitter Floor Brenninkmeijer
Secretaris Daan van den Berg
Vicesecretaris Floor Pouw
Communicatie Floor Brenninkmeijer
Verkeer en veiligheid Bert Nijmeijer/Maria Railaf
Contacten ouderraad Bert Nijmeijer/Maria Railaf
Notulist roulerend
Financiën Alma Erenstein
Lid Erik Slopsema
Lid Stijn Tebbes
Lid René Wilkens
GMR (zie onder) Isabel Boon

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben afgevaardigden van de gemeentelijke openbare scholen zitting, zowel ouders als leerkrachten. Doel is om het bestuur van de scholen (O2G2) te adviseren over aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

U kunt de MR bereiken via mr@haydn.o2g2.nl