TMO

Algemene informatie

Onderstaand treft u informatie aan over de tussen de middag opvang (TMO) op de Joseph Haydnschool. TMO is de opvang van leerlingen van de Haydnschool die gedurende de middagpauze op school overblijven. De school wil veilige opvang in een prettige sfeer voor de overblijvende kinderen bieden. Tijdens het overblijven, ligt de nadruk op gezelligheid en ontspanning. Uw kind(eren) moeten zelf hun eten en drinken meenemen.
De kinderen blijven over in hun eigen groep onder begeleiding van een overblijfkracht. De overblijfgroepen hebben doorgaans dezelfde overblijfkracht. De indeling van de overblijfgroepen volgt zoveel mogelijk de indeling van de klassen. Per groep van 20 kinderen is er 1 overblijfkracht, als er veel meer kinderen overblijven zal er een extra overblijfkracht worden ingezet.
De school is eindverantwoordelijk voor uw kind tijdens het overblijven. Deze verantwoordelijkheid ligt voor de dagelijkse leiding en coördinatie bij Astrid Gerdes. Door de coördinator of overblijfkrachten wordt de aanwezigheid gecontroleerd en geregistreerd van de kinderen die op vaste dagen overblijven. Voor de opvang van uw kind(eren) wordt een vergoeding gevraagd. 


TMO-tijden
TMO is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 11.45 - 13.00 uur.
Structurele TMO kost 3,00 euro per overblijfdag.
Incidentele TMO kost 3,50 euro per keer.


Gang van zaken
Om 11.45 uur gaat uw overblijvende kind naar zijn eigen overblijflokaal. Daar wordt de aan- en afwezigheid geregistreerd. Na het controleren van de presentielijst gaan de groepen 1 en 2 eerst buiten spelen tot 12.10 uur en gaan daarna eten.
Als uw kind zijn eten niet op heeft, gaat dit terug in de tas. Zo weet u wat uw kind tijdens het overblijven gegeten heeft. Bij droog weer spelen de kinderen buiten, bij slecht weer binnen.
De overblijfkrachten hebben pleindienst van 11.50 tot 12.45 uur. Het hek wordt gesloten, zodat uw kind dan niet van het schoolplein af kan. We verzoeken daarom de ouders die hun kinderen tussen de middag ophalen om het plein zo snel mogelijk te verlaten, zodat de overblijfkinderen lekker buiten kunnen spelen.
Om 12.45 uur maakt de pleinwacht van school het hek weer open en is het schoolplein weer toegankelijk voor alle leerlingen. Uiterlijk 13.00 uur draagt de TMO de verantwoordelijkheid over de kinderen weer over aan de leerkrachten.
 
Regels tijdens het overblijven
Tijdens het overblijven, gelden de zelfde gedragsregels als binnen de school. Er is een TMO-gedragsprotocol opgesteld.
 
Betaling
De betaling van de TMO vindt plaats via ideal, U ontvangt hiervoor tijdig bericht via de mail.

Aanmelden, wijzigen en opzeggen
 
Aanmelden voor structurele TMO
Structurele TMO is het gebruik van de TMO op vaste dagen van de week.
 
Aanmeldingsformulier invullen
Dit formulier kunt u hier invullen en is tevens verkrijgbaar op school bij de conciërge en coördinator TMO. Als uw kind het voorgaande schooljaar al overbleef, en er is niets veranderd in de dagen, dan hoeft u niet opnieuw aan te melden, de opvang loopt automatisch door.

 

Als uw kind nieuw op school komt kunt u vanaf het moment van schriftelijke aanmelding gebruik maken van TMO. 
Aanmeldingsformulieren kunt u inleveren bij de coördinator van de TMO of de conciërge van de school. U kunt uw formulier ook deponeren in de TMO brievenbus die in de school naast de ingang aan de Haydnlaan hangt. Uw aanmelding wordt vervolgens in ons automatiseringssysteem verwerkt.
Het is niet mogelijk om de door u gereserveerde TMO dagen af en toe te verruilen voor niet gereserveerde opvang dagen. Indien u op andere dan de door u gereserveerde dagen gebruik wenst te maken van de TMO dan geldt hiervoor het tarief van de incidentele opvang.
 
Aanmelden voor incidentele TMO
Incidentele TMO is het af en toe gebruik maken van de TMO. In dit geval dient u ook het aanmeldingsformulier in te vullen.
(U hoeft niet opnieuw een aanmeldingsformulier in te vullen als uw kind al gebruik maakt van structurele opvang).
Voor incidentele overblijf dient u uw kind, uiterlijk 24 uur van tevoren aan te melden bij de coördinator, bij voorkeur middels een briefje in de brievenbus naast de ingang aan de Haydnlaan of via e-mail;  tmo@haydn.o2g2.nl
 
Wijzigingen en opzeggen
Wijzigingen en beëindiging van de TMO voor uw kind(eren) dienen schriftelijk via email te worden doorgegeven aan de coördinator van TMO. U kunt er ook voor keizen per brief, deze kunt u inleveren bij de coördinator van TMO, de conciërge van school, of in de TMO-brievenbus naast de ingang aan de Haydnlaan deponeren.
De wijzigings- en opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in op de eerste dag van de volgende maand.
 
Melden van afwezigheid
Het is noodzakelijk om afwezigheid van uw kind op een vaste overblijf dag te melden. Als u dat niet doet gaat de coördinator naar uw kind op zoek. U kunt de afwezigheid van uw kind melden middels een briefje in de brievenbus naast de ingang aan de Haydnlaan of via e-mail; tmo@haydn.o2g2.nl

 

Ziekmelden!
Wanneer u uw kind op school ziek meldt, geef dan ook aan dat het kind niet overblijft. De conciërge meldt dit aan de coördinator TMO.

 

Met een ander mee?
Als kinderen tussen de middag met een ander mee mogen gaan, geef uw kind dan een briefje mee. Wanneer uw kind geen schriftelijke bevestiging van u bij zich heeft zal de coördinator het vertrek niet toestaan.
 
TMO op Margemiddagen
Indien de kinderen vrij zijn i.v.m. een margemiddag is er wel mogelijkheid voor TMO,

  • U moet uw kind minimaal 3 (werk)dagen van te voren aanmelden voor overblijven op margemiddagen. Dit i.v.m. het inroosteren van de overblijfkrachten.
  • Uw kind kan dan tot uiterlijk 13.00 uur op school blijven.

     Voor kinderen die niet zijn aangemeld kan de TMO helaas geen verantwoordelijkheid dragen. Zij worden naar hun leerkracht of de   TMO coördinator gebracht, die direct contact met u zal zoeken met het verzoek uw kind op te halen.

  • Wanneer kinderen niet uiterlijk 13.00 uur worden opgehaald op margemiddagen worden de personele- en overheadkosten voor de extra opvang ( 27,50 euro) aan u als ouder doorberekend.

 
De TMO werft de opvangkrachten via verschillende kanalen.
• via SKSG
• via een uitzendbureau waarvoor we acquisitiekosten moeten betalen.
• via een pool waar studenten zich kunnen aanmelden
 
Aansprakelijkheid
De school en de medewerkers van de TMO zijn niet verantwoordelijk voor meegebrachte goederen/speelgoed en speciale hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld beugels. Ouders blijven verantwoordelijk voor een evt. dieet van het kind.
 
Vragen, klachten en suggesties
Indien u vragen, klachten of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met Astrid Gerdes
coördinator TMO. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag van 10.00 – 14.00 uur op school aanwezig.
Telefoon: 050 - 3210433
Email: tmo@haydn.o2g2.nl
 
Overblijven is verantwoordelijkheid van de school
De TMO de verantwoordelijkheid van de Haydnschool. De TMO werkt met overblijfkrachten op uitzendbasis en met vrijwilligers en een gekwalificeerde coördinator. De coördinator is in dienst van de school en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven. Zij begeleidt de overblijfkrachten, is aanspreekpunt voor de ouders, O2G2 en de schoolleiding.


Buitenschoolse opvang (BSO)
U kunt uw kind voor de voor- en naschoolse opvang opgeven bij de SKSG. (www.sksg.nl).


Klantadvies: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 050 - 317 13 90
E-mail: klantadvies@sksg.nl

Voor:    Algemene informatie
            Informatie over kindercentra
            Regelen kinderopvang
            Werkgeversbijdrage/overheidsbijdrage/kinderopvangtoeslag
            Financiele vragen

 

 

Documenten